Všeobecné obchodné podmienky

https://jukki.sk/

Kontaktné údaje predávajúceho:

JUKKI POLAND Sp. z o.o.
Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin (Poľsko)
PL9462701865

+421 412 302 942

Adresa pre vrátenie tovaru :

Olza Logistic – Jukki
Súľov 46
v-Hradná

 • Všeobecné ustanovenia 
 1. Internetový obchod dostupný na adrese https://jukki.sk/ prevádzkuje – JUKKI POLAND Sp. z o.o., ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin, 74, Poľsko PL9462701865, .
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese    https://jukki.sk/   (ďalej je „internetový obchod“).
 3. Prijatie týchto pravidiel je dobrovoľné, ale zároveň nevyhnutné pre vytvoreniu účtu a/alebo objednávky zákazníkom.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 5. Použitie internetového obchodu vyžaduje, aby koncové zariadenia a komunikačný systém používaný zákazníkom spĺňali technické požiadavky.
 6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 8. V prípade zmeny týchto obchodných a reklamačných podmienok predávajúci zverejní celé nové znenie obchodných podmienok na internetovej stránke Internetového obchodu a zašle ich aj na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb. Zákazník a predávajúci považujú tento spôsob za dostatočný na účely schopnosti zákazníka oboznámiť sa s informáciami o zmene obsahu obchodných podmienok. Zmena Obchodných podmienok nadobúda účinnosť do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o zmene. V prípade zákazníkov, ktorí uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb, t.j. zákazníkov, ktorí majú účet, majú právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb do 14 dní odo dňa oznámenia zmien Obchodných podmienok.

 • Elektronické služby v internetovom obchode 
 1. Predávajúci poskytuje prostredníctvom internetového obchodu zákazníkom bezplatne nasledujúce služby:
 1. účet,
 2. rozhranie pre tvorbu objednávky zákazníkmi a uzatváranie kúpnych zmlúv podľa podmienok, stanovených v týchto pravidlách.
 3. umožnenie používania Košíka,
 4. možnosť uverejniť názor na produkt.
 1. Používanie účtu je možné po vykonaní nasledujúcich krokov zákazníkom:
 1. vyplnenie registračného formulára a prijatie ustanovení týchto pravidiel,
 2. kliknutie na tlačidlo „Registrovať“.
 1. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára po doručení potvrdenia o uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb zaslanej predávajúcim na e-mailovú adresu, poskytnutú zákazníkom v priebehu registrácie. Účet je poskytovaný zdarma na dobu neurčitú.
 2. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 3. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 4. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Zákazník  v kažom prípade a z akéhokoľvek dôvodu môže požiadať predávajúceho o odstránenie svojho účtu (zrušenie účtu), a to hlavne prostredníctvom e-mailu. 
 6. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 8. Používanie Košíka začína okamihom, kedy Zákazník do Košíka pridá prvý Produkt. Košík je jednorazového charakteru, je poskytovaný zadarmo a končí okamihom, kedy Zákazník jeho prostredníctvom odošle alebo prestane zadávať Objednávku. V závislosti na dostupných funkciách si Košík môže zapamätať informácie o Produktoch vybraných Zákazníkom aj po ukončení relácie prehliadača, nezaručuje však dostupnosť Produktov vybraných Zákazníkom za účelom umožnenia Objednávky v neskoršom období.

 1. Možnosť uverejniť názor na produkt:
 2. Recenzie týkajúce sa produktov môžu byť vydané iba vo vzťahu k skutočne zakúpeným produktom v internetovom obchode predávajúceho a zákazníka internetového obchodu, ktorý si skutočne zakúpil recenzovaný produkt.
 3. Recenzie môžu byť sprístupnené priamo na webových stránkach obchodu alebo v externej službe zhromažďovania názorov, s ktorou predávajúci spolupracuje a na ktorú odkazuje na webových stránkach internetového obchodu.
 4. Predajca overuje hodnotenia pomocou e-mailovej adresy, ktorá bola použitá pri nákupe alebo priradená k účtu používateľa. 
 5. Je zakázané uzatvárať fiktívne alebo zdanlivé kúpne zmluvy za účelom zanechania názoru na produkt. 
 6. Zákazník súhlasí s tým, že predávajúci môže slobodne používať názory alebo iný obsah umiestnený na webových stránkach obchodu.
 7. Predávajúci nezverejňuje ani nezadáva zverejnenie nepravdivých názorov alebo odporúčaní zákazníkov iným subjektom za účelom propagácie svojich produktov alebo poskytovania sponzorovaných názorov.
 8. Je zakázané, aby Zákazníci publikovali názory a iný obsah, ktorý by mohol najmä:
 1. byť zverejnené v zlej viere, napr. s úmyslom porušiť osobné práva tretích strán;
 2. porušovať akékoľvek práva tretích strán vrátane práv súvisiacich s ochranou autorských práv a s nimi súvisiacich práv, ochrany práv priemyselného vlastníctva, obchodného tajomstva alebo súvisiacich s povinnosťou mlčanlivosti;
 3. urážať alebo sa vyhrážať iným, obsahovať výrazy, ktoré porušujú slušnosť (napr. používaním vulgarizmov alebo výrazov bežne považovaných za urážlivé);
 4. byť v rozpore so záujmami predávajúceho;
 5. inak porušujú ustanovenia Rádu, slušnosti, platné právo, sociálne alebo morálne normy.

 

 

 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy 
 1. Informácie poskytované na stránkach internetového obchodu alebo v prípade objednávky pri použití iných komunikačných prostriedkov na diaľku, elektronická správa potvrdzujúca obsah navrhovanej kúpnej zmluvy, je iba výzvou k uzatvoreniu zmluvy v zmysle § 43a občianskeho zákonníka, ktorú zasiela predávajúci zákazníkovi, a nie ponukou v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka.
 2. V prípade nákupu Produktu dištančným spôsobom (najmä prostredníctvom webového rozhrania Internetového obchodu), dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy akceptáciou Objednávky zo strany Predávajúceho.
 3. Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu so Zákazníkom, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či tieto Obchodné podmienky alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných. záväzkov voči Predávajúcemu.
 4. Celková hodnota Objednávky zahŕňa Cenu, náklady na dodanie a prípadne dodatočné náklady, napr. v prípade využitia doplnkových služieb. O celkovej hodnote Objednávky je Zákazník informovaný ako v priebehu zadávania Objednávky, tak aj v okamihu, keď Zákazník prejaví svoju vôľu byť viazaný Kúpnou zmluvou.
 5. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o Produktoch, a to vrátane uvedenia Cien jednotlivého Produktu. Ceny Produktu zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní Internetového obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 6. Predávajúci umožňuje Zákazníkom vykonávať Objednávky na webových stránkach Internetového obchodu.
 7. Hlavné vlastnosti služby s prihliadnutím na predmet služby a spôsob komunikácie so Zákazníkom sú uvedené na stránke každého Produktu. 
 8. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
 1. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu
 2. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim
 3. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikacie
 4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo służby
 5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní
 6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií
 7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 8. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy 
 9. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zakonnika
 10. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento system
 11. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy
 12. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk

 1. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
  1.  prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode, 
  2. vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „“Objednávam a platím “. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

 • Ceny towaru. Spôsoby a podmienki platby 
 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. 
 2. Cena tovaru je uvedená v mene EUR a je uvedená vrátane DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Predávajúci umožní zákazníkovi zasadne rôzne spôsoby platby podľa kúpnej zmluvy, najmä:
  1. bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho.
  2. PayPal.
  3. platba platobnou kartou prostredníctvom autorizovaných služieb podľa informácií uvedených v internetovom obchode (VISA, Mastercard).
  4. dobierku na mieste uvedenom v objednávke kupujúcim.
 4. Dostupné spôsoby platby môžu závisieť na zvolenom spôsobu doručenia.
 5. Vyúčtovanie elektronických platieb a platobných kariet sa robí podľa voľby zákazníka prostredníctvom autorizovaných služieb.
 6. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 7. Pokiaľ si zákazník zvolí platbu na dobierku, je zákazník povinný vykonať platbu pri obdržaní zásielky. Odmietnutím prijatia zásielky i v dodatočnej lehote k vyzdvihnutiu, sa končí kúpna zmluva. Zákazník môže objednávku zrušiť i v určenom termíne, bez toho, aby to malo nejaké následky, bez toho, aby bolo dotknuté jeho právo odstúpiť od zmluvy.
 8. Po uzavretí kúpnej zmluvy predajca poskytne zákazníkovi doklad o nákupe v elektronickej forme alebo spolu so zásielkou obsahujúcou produkt. V prípade, ak zákazník požaduje vystavenie faktúry DPH, zákazník vyjadruje súhlas s tým, aby faktúra DPH bola zaslaná na jeho e-mailovú adresu. 

 • Spôsoby a termín dodania
 1. Dodanie je možné na územie Slovenskej republiky. Dodanie produktu zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva neurčí inak. Ponúkané spôsoby dopravy a ceny dodania produktu sú uvedené v záložke „náklady na dopravu“ internetového obchodu a na stránke každého produktu, a to i v dobe, kedy zákazník vyjadruje svoju vôľu byť viazaný kúpnou zmluvou.
 2. Dostupné metódy doručovania môžu závisieť od spôsobu platby vybraného zákazníkom.
 3. Celková doba doručenia produktu zákazníkovi sa skladá z doby prípravy objednávky k preprave zo strany predávajúceho a dodania produktu zo strany dopravcu.
 4. Termín dodania produktu zákazníkovi je až 14 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise produktu alebo v objednávke uvedený kratší termín.
 5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – s účtenkou. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho alebo je priložený k dodávanému tovaru.
 7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 • Odstúpenie od zmluvy
 1. Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 30 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.( čo znamená predĺženie 14 dennej lehoty pre odstúpenie od zmluvy stanovené ZOS).
 2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom alebo jeho zmocnencom
 3. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú .
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.
 5. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 • Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu  Olza Logistic – Jukki, ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná.
 1. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do  14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 2. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 3. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 4. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: (§ 7 (6) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)
 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 • Reklamácia/ Zodpovednost za vady 
 1. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 7. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod VIII.2. až VIII.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod VIII.5. až VIII.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 8. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 1. a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 2. b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 3. c) tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4. d) je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 5. e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Reklamáciu zakúpeného Produktu môže Spotrebiteľ uplatniť najmä e-mailom na adresu .
 2. Spotrebiteľ, ktorý uplatní práva z dôvodu nesúladu tovaru so zmluvou, je povinný doručiť vadnú vec na reklamačnú adresu na náklady predávajúceho. 
 3. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu dodaním tovaru na adresu Olza Logistic – Jukki, ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná, poskytnutím prejavu vôle kupujúceho uplatniť právo vyplývajúce z bodu VIII.2. k VIII.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. 
 4. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, ak ide o kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. 
 3. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 4. Ak bude pre vybavenie reklamácie Spotrebiteľa alebo pre uplatnenie práv Spotrebiteľa vyplývajúcich zo záruky nutné doručiť Produkt Predávajúcemu, je Spotrebiteľ povinný doručiť Produkt na náklady Predávajúceho.  Pokiaľ by však vzhľadom k druhu vady, druhu Produktu alebo spôsobu jeho inštalácie bolo dodanie Produktu Spotrebiteľom nemožné alebo nadmerne ťažké, môže byť Spotrebiteľ požiadaný o sprístupnenie Produktu Predávajúcemu po predchádzajúcom dohovore v mieste, na ktorom sa Produkt nachádza, alebo môže byť požiadaný, aby Predávajúcemu poskytol fotografie Produktu.
 5. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená vedieť.
 6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 1. a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 2. b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 3. c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 4. d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 6. f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosami,
 7. g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 8. h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 9. i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 • Mimosúdne riešenie sporov
 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 • Ochrana osobných údajov 
 1. Osobné údaje zákazníka sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov.
 2. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely založenia účtu, využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 3. Podrobnejšie  informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú prístupné pod odkazom “ Politika ochrany osobných údajov” dostupnom v internetovom obchode.

 • Záverečné ustanovenia
 1. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 2. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 3. Zaistenie, zabezpečenie a sprístupnenie príslušných ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou prebieha zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom.
 4. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 6. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie ), hradí kupujúci sám.

Príloha č. 1. – Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

Adresát:

…………………………

…………………………

……………………….

Ja/My(*) touto cestou informujem/informujeme(*) o mojom/našom odstúpení od kúpnej zmluvy nasledovných produktov(*) dodacej zmluvy nasledovných produktov (*)/ zmluvy o dielo spočívajúcej vo vykonaní nasledovných vecí(*)/o poskytovaní nasledovnej služby(*)

Dátum uzavretia zmluvy(*)/prevzatia(*)

Číslo objednávky (ak je relevantné; len voliteľne)

Meno a priezvisko zákazníka(-ov)

Adresa zákazníka (-ov)

Podpis zákazníka (-ov) (len ak je formulár zaslaný v papierovej verzii)

Dátum

(*) Nepotrebné prečiarknuť