Politika ochrany osobných údajov

JUKKI
https://jukki.sk/ 

PREDÁVAJÚCI:

JUKKI POLAND Sp. z o.o.
Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin (Poľsko)
PL9462701865

+421 412 302 942

Adresa pre vrátenie tovaru :

Olza Logistic – Jukki
Súľov 46
01352 Súľov-Hradná

 • Základní ustanovení
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je https://jukki.sk/ prevádzkuje – JUKKI POLAND Sp. z o.o., ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin (Poľsko), PL9462701865, .
 2. Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej aj “GDPR”) a ďalšími predpismi platnými počas spracovania niektorých dát ( zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Administrátor venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromaždil, boli:

– spracované v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu,

– zozbierané na osobitné, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracované spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi;

– primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;

– podľa potreby opravené a aktualizované,

– uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby nie dlhšie, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú;

– spracované spôsobom zabezpečujúcim primeranú ochranu osobných údajov vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.

 1. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 • Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 2. Podkladom pre spracovanie zákazníckych osobných údajov je predovšetkým potreba plniť zmluvu, ktoré je zmluvnou stranou, alebo je potrebné podniknúť kroky na jeho žiadosť pred tým, než je uzavretá (čl. 6 ods. 1 bod b) GDPR). To platí predovšetkým pre osobné údaje uvedené v registračnom formulári na účte, objednávanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 3. Pridanie recenzie (spracovanie na účely sledovania nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v poskytovaní názorov na tovar a priebeh transakcií v internetovom obchode (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR);
 4. V prípade, že sa prihlásite k odberu Newslettera (uzavrite zmluvu o poskytovaní Newslettera podľa Pravidiel pre odber Newslettera), sú Vaše osobné údaje spracovávané za účelom zasielania Newslettera(e-mailovú adresu /alebo aktívne číslo mobilného telefonu/Whatsapp). Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy o poskytovaní služby zasielania Newsletteru uzavretej so Správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 5. Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom vykonávania marketingových (nezávisle od Newslettera), analytických a štatistických činností, ako aj za účelom ochrany oprávneného záujmu a právnych nárokov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracovanie môžete odmietnuť alebo proti nemu môžete podať námietku.
 6. Pre ostatné (iné) účely môžu byť osobné údaje zákazníka spracované na základe:
 1. právnej povinnosti – ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti správcu, napríklad keď na základe daňových alebo účtovných predpisov správca účtuje uzavreté kúpne zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
 2. nevyhnutné pre iné účely, ako sú uvedené vyššie, ktoré vyplývajú z oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany, najmä s cieľom určiť, uplatniť alebo obhajovať nároky, komunikovať so zákazníkom aj prostredníctvom kontaktných formulárov (vrátane odpovedí na správy zákazníkov), trhové a štatistické analýzy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 • Doba uchovávania osobných údajov
 1. V prípade používateľov– 2 roky od dosiahnutia cieľa správy údajov (doručenie objednávky, vystavenie faktúry) alebo do lehoty stanovenej zákonom. Fakturačné údaje (meno, fakturačná adresa) sa uchovávajú 10 rokov od vydania faktúry.
 2. Fakturačné údaje (meno, fakturačná adresa) sa uchovávajú 10 rokov od vydania faktúry.
 3. Užívateľ je oprávnený odobrať súhlas na spracovanie a správu údajov a požiadať o vymazanie jeho údajov alebo o zmenu svojich údajov. V prípade nevybavenej objednávky sa odňatie súhlasu so správou údajov považuje za zrušenie objednávky, pričom prevádzkovateľ na to užívateľov upozorní podľa článku 6 Ods. 1 písm. f) GDPR, prevádzkovateľ je oprávnený spravovať údaje používateľa, až kým strany neobnovia pôvodný stav. Podľa článku 7. Ods.3 a článku 13 ods. 2 písm. c) GDPR odstúpenie od súhlasu nemá vplyv na zákonnosť riadenia údajov v minulosti.

 • Príjemcovia osobných údajov 
 1. Vaše osobné údaje sprístupňujeme iba oprávneným zamestnancom a spolupracujúcim osobám či jednotlivým zmluvne dohodnutým spracovateľom osobných údajov, prípadne ďalším správcom, vždy však iba v miere nevyhnutnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracovania a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť predovšetkým tretím stranám, s ktorými spolupracujeme v rámci prevádzkovania Internetového obchodu. Môžu to byť subjekty, ktoré technicky pomáhajú prevádzkovať Internetový obchod, napr. poskytovatelia hostingových služieb alebo ICT služieb, dopravcovia či sprostredkovatelia zaisťujúci dodávku objednaných Produktov, subjekty vybavujúce elektronické platby alebo platby platobnou kartou, spoločnosti poskytujúce podporu pri komunikácii so Zákazníkmi a realizácii marketingových kampaní, ako aj poskytovatelia právnych a poradenských služieb. Tretie strany, ktorým Správca poskytuje osobné údaje v rámci Internetového obchodu, sú povinné uplatniť vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané aj v rámci skupiny podnikov, do ktorej Správca patrí.
 2. Vaše osobné údaje sú spracovávané predovšetkým v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len: „EHP“). V súvislosti s prevádzkou Internetového obchodu môže dochádzať k odovzdávaniu Vašich osobných údajov aj do krajín mimo EHP, kde subjekt spolupracujúci so Správcom spravuje podľa zadania Správcu nástroje na spracovanie osobných údajov. Takéto odovzdanie osobných údajov, je vždy realizované iba v nevyhnutnom rozsahu.
 3. V prípade prenosu osobných údajov subjektom so sídlom mimo EHP správca zabezpečuje uplatňovanie požiadaviek uvedených v kapitole 5 GDPR, vrátane uplatňovania primeraných prenosových záruk vo forme štandardných zmluvných doložiek prijatých na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 • Sociálne médiá
 1. Máme profily na sociálnych sieťach (Facebook [Meta], Instagram [Meta]. Osobné údaje sú alebo môžu byť spracované na účely vykonávania procesu udržiavania profilov na tejto webovej stránke, vrátane fanúšikovských stránok, v súlade s predpismi platnými na tejto webovej stránke a za podmienok stanovených správcami tejto webovej stránky, t. j.: a) na účely vykonávania marketingových a analytických činností – čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR; b) na štatistické a reklamné účely vykonávané prostredníctvom nástrojov poskytovaných aplikáciami jednotlivých sociálnych sietí. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tieto účely je nevyhnutnosť na účely vyplývajúce z oprávneného záujmu prevádzkovateľa spočívajúceho vo vykonávaní vlastného marketingu a starostlivosti o jeho imidž – čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR.
 2. Spoločná správa osobných údajov v rámci sociálnych sietí:

Prevádzkovateľ, ako vlastník fanúšikovskej stránky, je spoločným prevádzkovateľom osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom zhromaždeným na štatistické alebo reklamné účely v prípade: Facebook, Instagram: spoločne so spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Ireland (Meta)

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Meta týkajúce sa spracovania osobných údajov na Facebooku sú k dispozícii na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Meta týkajúce sa spracovania osobných údajov na Instagrame sú k dispozícii na https://help.instagram.com/ webovej stránke.

Informácie o vzájomných dohodách medzi prevádzkovateľmi sú dostupné na webovej stránke https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 • Aké máte práva ?
 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte :
 1. právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 2. právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 3. právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 5. právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. .
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 • Záverečne ustanovenia 
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Cookies 

 • Čo sú súbory “cookies”?
 1. “Cookies” sú IT dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadeniach koncových užívateľov (počítače, telefóny atď.) určené na používanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym preferenciám. Súbory cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 2. Súbory cookies sa používajú na uľahčenie používania webových stránok a na prispôsobenie obsahu, vrátane našich ponúk, používateľským preferenciám a na zvýšenie použiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok.

 • Aké “súbory cookies” používame?
 1. Existujú dva typy súborov “cookies” – “session” a “trvalé”. Prvými sú dočasné súbory, ktoré zostanú na zariadení používateľa, až kým sa odhlásite z webových stránok alebo deaktivujete softvér (webový prehliadač) – potom sa automaticky odstránia z používateľského zariadenia. Súbory “trvalé” zostávajú na zariadení používateľa v čase špecifikovanom v parametroch súboru “cookies” alebo dovtedy, kým ich užívateľ manuálne neodstráni. Súbory cookies, ktoré používajú spolupracujúce subjekty operátora webových stránok, podliehajú vlastným pravidlám ochrany osobných údajov.

 • Na akom právnom základe používame “cookies”?
 1. Získanie a ukladanie informácií pomocou cookies je možné na základe súhlasu návštevníka. V pôvodným nastaveniu webového prehliadače alebo iného softvéru nainštalovaného v počítači alebo inom zariadení pripojenom do siete povoľujú, aby boli cookies umiestnené na takéto zariadenia v predvolenom nastavení a zhromažďovali tak informácie o návštevníkoch. V nastaveniach webového prehliadača alebo ako súčasť správy pravidiel ochrany osobných údajov na našich stránkach súhlas vyjadrený v súvislosti s používaním technológie cookies vrátane našich partnerov kedykoľvek zmenený alebo zrušený(ale niektoré časti obchodu nemusia fungovať správne). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním (podrobnejšie informácie o tom, ako odvolať súhlas, sú uvedené v nasledujúcich častiach týchto pravidiel). Základom spracovania takýchto získaných údajov je oprávnený záujem správcu, ktorým je potreba poskytnúť najkvalitnejší obsah predložený správcom tak, že sa prispôsobí preferenciám návštevníkov a marketingu produktov a služieb správcu- vrátane priameho alebo jeho partnerov, v takom prípade sa partneri nezúčastňujú na spracovaní údajov klienta.

 • Ako odstrániť/ zablokovať súbory cookies?
 1. Návštevník môže zmeniť spôsob používania súborov cookies nariadením vyjadrených súhlasov ako súčasti nastavení ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo prehliadačom vrátane zablokovania alebo odstránenia tých, ktoré pochádzajú z Internetového obchodu (a iných webových stránok). Ak to chcete urobiť, zmeňte nastavenia prehliadače. Metóda odstránenia sa líši v závislosti od použitého webového prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookies, by mali byť umiestnené na karte “Pomocník” vybraného webového prehliadača. Odstránenie súborov cookies nie je totožné s vymazaním osobných údajov správcom osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookies.
 2. Napríklad v programe Internet Explorer môžou byť upravené súbory cookies z: Nástroje -> Možnosti siete Internet -> Ochrana osobných údajov; v prehliadači Mozilla Firefox: Nástroje -> Voľby -> Ochrana osobných údajov; zatiaľ čo v prehliadači Google Chrome: Nastavenia -> Zobraziť rozšírené nastavenia -> Ochrana osobných údajov -> Nastavenia obsahu -> Súbory cookies. Cesty prístupu sa môžu líšiť v závislosti od použitej verzie prehliadača.
 3. Je tiež možné zablokovať súbory cookies tretích strán súčasne s akceptovaním súborov cookies, ktoré používa priamo správca (možnosť “blokovať súbory cookies tretích strán”).
 4. Všetky súbory cookie tretích strán: 

Google Analytics – analýza návštevnosti

Google Ads – Marketing 

Facebook Pixel – Marketing

 

01.07.2024