PRAVIDLÁ PRE ODBER NEWSLETTERU 

JUKKI
https://jukki.sk/ 

 

 • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto pravidlá opisujú zásady poskytovania služby zasielania Newsletteru Internetového obchodu (ďalej len „Pravidlá pre odber Newslettera“) spoločnosti JUKKI POLAND Sp. z o.o. .ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin (Poľsko), PL9462701865, , +421 412 302 942 (ďalej len: “Správca”), (ďalej len: “JUKKI”).
 2. Zobrazenie Newslettera, vrátane uzatvorenia zmluvy o poskytovaní Newslettera, vyžaduje, aby koncové zariadenie a IT systém Zákazníka spĺňali nasledujúce minimálne technické požiadavky: počítač alebo iné zariadenie, musí byť pripojené k internetu s minimálnym rozlíšením obrazovky 1280 x 720 pixelov, vybavený aspoň jedným z týchto webových prehliadačov: Chrome verzia 94 a vyššia, Internet Explorer verzia 11 a vyššia, Firefox verzia 93 a vyššia, Edge verzia 94 a vyššia, Safari verzia 14 a vyššia, Opera verzia 80 a vyššia, podporujúca Java Script a umožňovať ukladanie súborov cookies av prípade Newslettera zasielaného formou SMS na mobilné telefónne číslo je nutné mať mobilný telefon. Zákazník musí mať aktívnu e-mailovú adresu a/alebo aktívne číslo mobilného telefonu/Whatsapp.

 

 • SLUŽBA ZASIELANIA NEWSLETTERU
 1. Odber Newslettera (uzavretie zmluvy o poskytovaní Newslettera) je možný iba ak Zákazník správne vykoná nasledujúce kroky:
 2. a) poskytnutie svojej e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu v rámci Internetového obchodu (napr. prostredníctvom príslušného formulára); a
 3. b) vyjadrenie súhlasu so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom príslušného komunikačného kanálu (e-mail a/alebo telefon/Whatsapp); vyjadrenie súhlasu s Pravidlami pre odber Newslettera (napr. zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa alebo kliknutím na príslušné tlačidlo); následným kliknutím na aktivačný odkaz zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu (aktivačný odkaz sa vzťahuje iba na Newsletter zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu).
 4. Služba zasielania Newslettera zahŕňa:
 5. a) zaslanie obchodných informácií o produktoch a službách JUKKI, najmä informácií o aktuálnych propagačných akciách, ponukách, zľavách a marketingových kampaniach Zákazníkovi, ktorý poskytol JUKKI svoju e-mailovú adresu, elektronickými prostriedkami; alebo/a
 6. b) zaslanie obchodných informácií o produktoch a službách JUKKI, najmä informácií o aktuálnych propagačných akciách, ponukách, zľavách a marketingových kampaniach Zákazníkovi, ktorý poskytol JUKKI svoje číslo mobilného telefónu.
 7. Newsletter je poskytovaný bezplatne po dobu neurčitú.
 8. Zákazník je povinný najmä:
 9. a) používať Newsletter spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a neporušuje práva tretích osôb, v súlade s ustanoveniami Pravidiel pre odber Newslettera, ako aj so zvyklosťami a zásadami spoločenského spolužitia prijatými v tejto súvislosti;
 10. b) poskytnúť JUKKI všetky potrebné údaje, a to pravdivé a aktuálne;
 11. c) aktualizovať údaje poskytnuté JUKKI v súvislosti s uzavretím zmluvy o poskytovaní Newslettera;
 12. d) nesprístupňovať a neposkytovať v rámci Internetového obchodu žiadny obsah zakázaný platnými právnymi predpismi, najmä obsah, ktorý porušuje vlastnícke autorské práva tretích osôb alebo ich osobné práva.
 13. Používanie Newslettera ako Elektronické služby je spojené s typickými hrozbami súvisiacimi s prenosom dát cez internet, ako je šírenie údajov Zákazníka, neoprávnený prístup k nim alebo ich strata. JUKKI a Zákazník sú povinní prijať opatrenia smerujúce k minimalizácii týchto rizík.

 

 • SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Osobné údaje Zákazníka spracováva JUKKI ako správca osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre využívanie služby zasielania Newsletteru.
 2. JUKKI umožňuje Zákazníkom využívať služby „Newsletter“anonymne v situácii, keď emailová adresa poskytnutá Zákazníkom neumožňuje identifikovať Zákazníka a Zákazník neposkytol JUKKI iné osobné údaje.
 3. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov a súborov cookies.

 

 

 • REKLAMÁCIA
 1. Zákazník môže nahlásiť nezrovnalosti týkajúce sa Newsletteru formou reklamácie. Reklamácie je možné podávať napríklad e-mailom na e-mailovú adresu:
 2. Vybavenie reklamácie zo strany JUKKI prebieha bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.
 3. Pre urýchlenie vybavenia reklamácie sa odporúča uviesť meno, priezvisko a kontaktné údaje osoby, ktorá reklamáciu podáva, a tiež popis dôvodov reklamácie.

 

 1. UKONČENIE ZMLUVY A ZMENA PRAVIDIEL PRE ODBER NEWSLETTERU
 2. Zákazník má možnosť sa kedykoľvek a bez udania dôvodu z odberu Newslettera odhlásiť (ukončiť zmluvu o poskytovaní Newslettera), a to kliknutím na deaktivačný odkaz obsiahnutý v každom newsletteri odoslanom Zákazníkovi e-mailom; v prípade SMS Newslettera prostredníctvom uvedeného telefónneho kontaktu/Whatsapp. Odhlásenie iba jedného z odberových kanálov Newslettera nespôsobí automatické odhlásenie aj z druhého odberového kanála Newslettera.
 3. JUKKI môže zmluvu o poskytovaní Newsletteru kedykoľvek vypovedať so štrnásto (14) dennou výpovednou lehotou, a to z nasledujúcich závažných dôvodov:
 4. a) zmena právnych ustanovení upravujúcich poskytovanie elektronických služieb spoločnosťou JUKKI, ktoré sa dotýkajú vzájomných práv a povinností uvedených v zmluve o poskytovaní Newslettera alebo zmena výkladu vyššie uvedených právnych ustanovení v dôsledku súdnych rozsudkov, rozhodnutí, odporúčaní dozorných úradov alebo orgánov príslušných v danej oblasti;
 5. b) zmena spôsobu poskytovania služieb z technických alebo technologických dôvodov, napr. aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto Pravidlách pre odber Newslettera;
 6. c) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Pravidiel Newslettera, zavedením nových, zmenou alebo zrušením zo strany JUKKI existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Pravidlá pre odber Newslettera;
 7. d) zmena rozsahu alebo spôsobu poskytovania služieb subjektmi spolupracujúcimi so JUKKI zavedením nových, úpravou alebo odobratím existujúcich funkcií alebo služieb týmito subjektmi, ktoré majú vplyv na vzájomné práva a povinnosti medzi Zákazníkom a JUKKI.
 8. JUKKI zašle oznámenie podľa ods. 2 vyššie na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené Zákazníkom pri prihlásení k odberu Newsletteru.
 9. JUKKI je oprávnená odoprieť Zákazníkovi akékoľvek ďalšie právo na používanie Newslettera, ako aj vypovedať Zákazníkovi zmluvu o oposkytovaní Newslettera so sedem(7) dennou výpovednou lehotou v prípade hrubého porušenia bodu II. ods. 4 písm. a Pravidiel pre odber Newslettera Zákazníkom.
 10. JUKKI môže tieto Pravidlá pre odber Newsletteru zmeniť na základe aspoň jedného z dôvodov uvedených v ods. 2 vyššie.
 11. V prípade zmien Pravidiel pre odber Newslettera sprístupní JUKKI aktualizovaný text Pravidiel pre odber Newslettera zverejnením v rámci Internetového obchodu a prostredníctvom informácie zaslanej na e-mailovú adresu poskytnutú Zákazníkom pri registrácii k odberu Newslettera alebo prostredníctvom SMS/Whatsapp zaslanej na uvedené telefónne číslo s odkazom, ktorý Zákazníkovi umožní prečítať si aktualizované znenie Pravidiel pre odber Newslettera a uložiť ho.
 12. Zmena Pravidiel pre odber Newsletteru nadobúda účinnosť 14 dní odo dňa odoslania informácie o zmene. Zákazník má právo vypovedať zmluvu o oposkytovaní Newslettera do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny Pravidiel pre odber Newslettera.

 

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Pravidlá pre odber Newslettera sú platné od 28.06.2024.
 2. Zmluva o poskytovaní Newslettera sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 3. Zápis, zabezpečenie a zverejnenie podstatných ustanovení uzavretej zmluvy o poskytovaní Newslettera prebieha zaslaním správy na e-mailovú adresu alebo SMS na telefónne číslo, ktoré Zákazník uviedol pri prihlásení k odberu Newsletteru.
 4. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú Pravidlá pre odber Newslettera, platia všeobecne platné ustanovenia slovenských zákonov.

01.07.2024